NT-IPC (محیطی)

مشخصات دستگاه:

  • کمیت مورد نمایش: تندی دز معادل برحسب سیورت در ساعت (msv/h,nsv/h,µsv/h )
  • نوع پرتو مورد اندازه گیری: پرتو گاما و ایکس
  • محدوده انرژی و دقت اندازه گیری: پاسخ نسبتا خطی برای پرتو های گاما با انرژی در محدوده 80kev-2Mev با دقت بهتر از15% ±
  • محدوده دز قابل اندازه گیری: 0.1µsv/h-10msv/h
  • نوع و تعداد آشکارساز: دو عدد آشکارساز گازی از نوع گایگر مولرساخت شرکت LND آمریکا
  • نحوه ی نمایش دز: نمایش ارقام بصورت Seven segment با ابعاد بزرگ و نمایش واحد
  • اندازه گیری بصورت رنگی بر روی کامپیوتر و دارای قابلیت اتصال دتکتور خارجی