دستگاه TAC مدل NT-152

دستگاه مبدل زمان به دامنه (TAC) با اندازه گیری زمان بین شروع و پایان پالس، پالس خروجی متناسب تولید می کند. این دستگاه علاوه بر اینکه در سیستم اندازه گیری طول عمر پوزیترون به کار گرفته می شود، می تواند در سایر کاربردهای زمانی نیز استفاده شود.

مشخصات دستگاه:

  • اندازه گیری فاصله زمانی بین شروع و پایان پالس ورودی
  • تولید پالس خروجی متناسب با زمان اندازه گیری شده
  • امکان استفاده در بازه های زمانی مختلف 50، 100 و 200 نانو ثانیه با ضرایب 1، 10 و 100
  • امکان تنظیم تاخیر پالس خروجی نسبت به زمان تولید آن
  • ورودی پالس STROB به منظور انتخاب پالسهای تولید شده (با زمان 10 میکروثانیه) و ارسال آن به کانکتور خروجی
  • قدرت تفکیک زمانی بهتر از 60 پیکوثانیه