NT-134 (Dual)

خصوصیات دستگاه:

  • این دستگاه برای آشکارسازی پدیده های همزمان در بازه ی زمانی تعیین شده استفاده می شود.
  • ایجادخروجی در صورت همزمان بودن دو پالس ورودی
  • قابلیت تنظیم زمان تفکیک توسط کاربر(Resolving Time)
  • قابلیت تنظیم عرض خروجی width Adjust