NT-132P (Dual CFD)

خصوصیات دستگاه:
این دستگاه دارای دو واحد می باشد که هر کدام دارای ویژگی های زیر است.

  • تحلیل گر از نوع کسر ثابت است بدلیل مهم بودن آیتم زمان در کاربرد های مختلف و عدم تخریب تفکیک زمانی
  • امکان تولید یک پالس منطقی(ECL) بازای سیگنال ورودی
  • قابلیت تنظیم Walk که یکی از عوامل مؤثر در ارتقا رزولوشن زمانی است
  • دارای رزولوشن زمانی خوبحتی برای رنج های کم از ارتفاع پالس تبعیض گر کسر ثابت در مقایسه با سایر تبعیض گر ها
  • عدم حساسیت قابل توجه رزولوشن زمانی CFD به انتخاب کسر Triggering

 

دانلود فایل آزمایش ها