NT-122P (TSCA)

این دستگاه دارای دو واحد است، و هر واحد دارای خصوصیات زیر می باشد

  • این دستگاه دارای یک Discriminator زمانی با آستانه مشخص ویک SCA است.
  • بازای پالس های خروجی مناسب از آمپلی فایر امکان ایجاد پالس های Logic را فراهم می کند.
  • قابلیت تنظیم بازه های انرژی LLD),(ULD)) در مد Window
  • امکان ایجاد پایداری، رزولوشن بالاو dynamic range را در آشکارساز هایی با رزولوشن خوب دارد.
  • دارای یک تأخیر قابل تنظیم در دو رنج 0.1-1.1 µs و µs11-1.1 است.
  • دارای مبدأ زمانی ثابت و غیر قابل تغییر نسبت به پالس هایی با ارتفاع های مختلف