NT-123 (TSCA)

دستگاه آنالیزور تک کانالی زمانی (Timing SCA) یکی از اجزاء سیستم سمارنده همزمانی سریع و سیستم اندازه گیری طول عمر پوزیترون می باشد، ولی می تواند در سایر سیستم های اندازه گیری نیز مورد استفاده قرارگیرد. این دستگاه در برخی سیستم ها به صورت دوگانه (Dual TSCA) نیز ساخته و مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات دستگاه:

  • تولید پالس خروجی منطقی به ازای ورود پالسهایی با دامنه مشخص که در محدوده حدود پایین (LLD) و بالای (ULD) تبعیض گر قرار گرفته اند.
  • تولید پالس منطقی به روش کسر ثابت بوده و زمان تولید آن نسبت به زمان ورود پالس همواره ثابت مستقل از ارتفاع پالس و تنظیم حدود LLD و ULD می باشد.
  • تنظیم بازه های LLD و ULD در مد پنجره ای
  • امکان تنظیم تاخیر در تولید پالسهای منطقی دوگانه در محدوده 0.1 تا 11 میکروثانیه در سیستم های همزمانی