پایش محیطی مدل NT-CAM

مشخصات سیستم :

برای اندازه¬گیری پیوسته میزان ذرات رادیواکتیو معلق در هوا (آلفا، بتا، رادن، تورون و گاما) استفاده می شود. نتایج اندازه گیری به صورت فایل های متنی در پوشه هایی که نام آنها تاریخ همان روز است ثبت می گردد و در کامپیوتر اصلی موجود می¬باشد. در این فایلها به ترتیب موارد زیر ثبت می شوند:

  1. غلظت مواد آلفا زای مصنوعی
  2. غلظت مواد بتا زای مصنوعی
  3. غلظت رادن
  4. غلظت تورون
  5. میانگین فلوی هوای عبوری از فیلتر
  6. نرخ شمارش آشکارساز گایگر
  7. مدت زمان پمپ نمودن هوا پس از هر بار تعویض فیلتر تا لحظه ثبت اطلاعات
  8. حجم کل هوای عبوری از فیلتر
  9. MDL برای شمارش ذرات آلفازا

- پس از گذشت هر 24 ساعت (سه طیف) جابجایی طیف به حالت اولیه بر میگردد. و کاملا تکرار پذیر است
- سیستم دارای قدرت تفکیک بالا