سیستم شمارنده همزمانی سریع گاما

سیستم شمارنده همزمانی سریع گاما در تمامی اندازه گیری هایی که در آن بررسی همزمانی پرتوهای فرودی مد نظر است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد و دارای قدرت تفکیک زمانی 250 تا 300 پیکوثانیه می باشد. این سیستم اساس بسیاری از دستگاههای تصویربرداری پزشکی بوده و می تواند جهت طراحی آنها توسط محققین، مورد استفاده قرار گیرد. تنظیم سیستم نیاز به دقت بسیار زیادی دارد و به کمک دستگاه مولد پالس ساخت شرکت نوین طیف صورت می گیرد.

اجزاء سیستم:

  • آشکارساز پلاستیک سنتیلاتور به ابعاد "1 در "1.5 به همراه بیس و پیش تقویت کننده (دو عدد)
  • دستگاه CTHVS مدل NT-122 (دو عدد)
  • دستگاه TSCA دوگانه مدل NT-123 (یک عدد)
  • دستگاه شمارش همزمانی سریع مدل NT-133 (یک عدد)
  • دستگاه مولد پالس (یک عدد)